KHOA GIAO THÔNG – XÂY DỰNG

Công việc: Nhân viên chuyển phát nhanh

Tìm hiểu về các quy định vận chuyển hàng hóa. Nhận và chuyển phát bưu phẩm đến các địa điểm giao nhận tại thành phố Vietopia

Hoạt động của Vietopia[MÔ HÌNH] DỊCH VỤ CHUYỂN PHÁT NHANH