KHOA GIAO THÔNG – XÂY DỰNG

Công việc: Kỹ sư công trình

Trở thành những kỹ sư công trình, tham gia thiết kế nghiên cứu và xây dựng mô hình dẫn khí tại thành phố Vietopia

Hoạt động của Vietopia[MÔ HÌNH] ĐƯỜNG HẦM LÒNG ĐẤT