KHOA NĂNG KHIẾU – NGHỆ THUẬT

Công việc: Ảo thuật gia

Học các tiết mục ảo thuật và hóa thân thành ảo thuật gia để tham gia biểu diễn

Hoạt động của Vietopia[MÔ HÌNH] HỌC VIỆN ẢO THUẬT