KHOA NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Công việc: Nhà khoa học

Tìm hiểu tác dụng, hiệu quả và quy trình sản xuất sơn kháng khuẩn (Anti – Bacterial)

Hoạt động của Vietopia[MÔ HÌNH] HỌC VIỆN SƠN KHÁNG KHUẨN