KHOA GIÁO DỤC SỨC KHỎE

Công việc: Bác sĩ cấp cứu

Hướng dẫn các bé các cách sơ cấp cứu, theo dõi sức khỏe và tham gia vào hoạt động sơ cấp cứu cho bệnh nhân

Hoạt động của Vietopia[MÔ HÌNH] PHÒNG CẤP CỨU