KHOA AN NINH – TƯ PHÁP

Công việc: Học viên

Tìm hiểu về các vai trò trong tòa án và tham gia xét xử một phiên tòa

Lưu ý: Nội dung chương trình có thể thay đổi, liên hệ bàn thông tin để biết thêm chi tiết

Hotline:  0903 853 391

Hoạt động của Vietopia[MÔ HÌNH] TÒA ÁN