KHOA ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG

Công việc: Kỹ sư điện

Tìm hiểu thông tin an toàn về điện. Vận hành và bảo trì hệ thống điện thành phố Vietopia.

Hoạt động của Vietopia[MÔ HÌNH] TRẠM ĐIỀU KHIỂN HỆ THỐNG ĐIỆN THÀNH PHỐ