KHOA NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Công việc: Nhà nguyên cứu

Nghiên cứu về công nghệ, khám phá máy in 3D và ứng dụng công nghệ in 3D vào cuộc sống

Hoạt động của Vietopia[MÔ HÌNH] TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ IN 3D