KHOA ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG

Công việc: Kỹ thuật viên

Tìm hiểu về hệ thống viễn thông và thực hành bảo trì hệ thống mạng điện thoại của thành phố Vietopia

Hoạt động của Vietopia[MÔ HÌNH] TRUNG TÂM VIỄN THÔNG