KHOA GIÁO DỤC SỨC KHỎE

Công việc: Chuyên viên chăm sóc da

Tìm hiểu về các loại da và học cách bảo vệ, chăm sóc da

Hoạt động của Vietopia[MÔ HÌNH] VIỆN CHĂM SÓC DA VÀ MẮT