KHOA NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Công việc: Nhà khảo cổ

Khám phá và khai quật các cổ vật để nghiên cứu về lịch sử

Hoạt động của Vietopia[MÔ HÌNH] VIỆN NGHIÊN CỨU KHẢO CỔ