KHOA NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Công việc: Phi hành gia

Tìm hiểu về hệ mặt trời và công việc của các phi hành gia ngoài không gian

Hoạt động của Vietopia[MÔ HÌNH] VIỆN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC KHÔNG GIAN