Hoạt động của Vietopia[MÔ HÌNH] VIỆN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC KHÔNG GIAN