KHOA NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Công việc: Kỹ sư môi trường

Hiểu được tầm quan trọng trong việc phân loại và tái sử dụng rác thải.

Hoạt động của Vietopia[MÔ HÌNH] VIỆN NGHIÊN CỨU MÔI TRƯỜNG