KHOA NĂNG KHIẾU – NGHỆ THUẬT

Công việc: Vũ công

Trở thành những vũ công và tham gia biểu diễn đường phố cùng các huấn luyện viên tại thành phố Vietopia

Hoạt động của Vietopia[MÔ HÌNH] CLB DISCO