Hoạt động của Vietopia[MÔ HÌNH] HOẠT ĐỘNG THỂ CHẤT QUẢNG TRƯỜNG